Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving.

  1. Iedereen heeft recht op twee gratis proeflessen na voorafgaande aanmelding via de website of telefoon.
  2. Om na de proeflessen lid te worden, dient een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende overeenkomst te worden ingeleverd bij de Gym, op papier. Pas na het doornemen van de huisregels, algemene voorwaarden en ontvangst van een volledig ingevuld overeenkomst, is er sprake van een inschrijving en een lidmaatschap.
  3. Jongeren tussen de 8 en 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden en krijgen uitsluitend toegang tot de Gym indien er een schriftelijke goedkeuring heeft plaatsgevonden door de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 2: aan- en afmeldingen.

2.1  Het lidmaatschap van de Gym is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.2  De Gym stelt zelf de openingstijden en lestijden vast en is gerechtigd deze tijden te wijzigen, dan wel te laten te vervallen tijdens erkende feestdagen en schoolvakanties. Restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden vind niet plaats.

2.3 De hoofdtrainer  is ten allen tijden verantwoordelijk  voor de kinderen tijdens de les en dus ook voor de veiligheid. Denk aan blessures of andere chronische aandoeningen. Meld dit ten alle tijden zodat wij niet voor verrassingen komen te staan. Bij bepaalde weersomstandigheden zoals hittegolf worden de trainingen aangepast en voldoende drinkpauzes ingelast. De Hoofdtrainer is ook de enigste in overleg  die de training niet door laat gaan. Als de training wel door gaat is dit op een verantwoordelijke wijze.

2.4  Afmeldingen lopen alleen via de app van de hoofdtrainer. Er zal altijd om een reden gevraagd worden om een bepaald beeld te creeeren. Afmeldingen worden met reden op presentielijst genoteerd. Een afmelding dient plaats te vinden op maandag  voor 16:30 uur en op woensdag voor 16 uur. Dit geld niet voor onverwachte en dringende situaties. Dit omdat trainers een training voorbereiden  met aantal leden op een training.

Artikel 3: Lidmaatschapsgeld.

3.1 Het lidmaatschapsgeld moet iedere maand in de eerste week betaald worden contant.

3.2 Het lidmaatschapsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Indien het verschuldigde niet is voldaan, mag niet worden deelgenomen aan de lessen. Het lidmaatschapsgeld blijft wel aan de Gym verschuldigd.

3.3 Het lidmaatschap kan worden beeindigd met een opzegtermijn van 1 maand, via een uitschrijfformulier. Is men te laat word er automatisch een maand door betaald.

3.4 De tarieven worden eenzijdig door de Gym vastgesteld en kunnen eenzijdig gewijzigd worden.

Artikel 4: Risico’s en (beperking) aansprakelijkheden.

4.1 Sporten bij de Gym geschiedt volledig op eigen risico, eigen verantwoordelijkheid en eigen aansprakelijkheid. Het lid is zich ervan bewust dat sporten risico’s op blessures en/ of (letsel) schade met zich mee kan brengen, meer in het bijzonder  in het geval van deelname aan de lessen, gezien de aard van de sport.

4.2 De aanwijzingen van de trainers dienen in het kader van de veiligheid van alle leden altijd opgevolgd te worden, net als de huisregels en de algemene voorwaarden van de Gym.

4.3 Het lid is er zich van bewust dat de aangeleerde technieken buiten de sportschool letsel kunnen toebrengen aan anderen. Het is niet geoorloofd de technieken buiten de beoefening van de sport te gebruiken, tenzij er sprake is van  zelfverdediging.

4.4 De Gym is niet aansprakelijk voor (letsel) schades, van welke aard dan ook.

4.5 De Gym is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschades.

4.6 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Gym beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

Artikel 5: Slotbepalingen.

5.1 De Gym kan deze algemene bepalingen eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is altijd geldend.

5.2 De aan de Gym verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de Gym en worden niet verstrekt aan derden.

Bij vragen, opmerkingen of vervelende situaties, kan er altijd contact worden opgenomen met hoofdtrainer Antonio Laurino 0633912937.